Rulu Jiang Xin beautiful Chinese actress, born from Xinjiang China

Most beautiful Chinese actress, Gao Yuan Yuan